Oferta


Zakres oferowanej pomocy prawnej dostosowywany jest do potrzeb klienta indywidualnego oraz specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje klient profesjonalny (korporacyjny).

Partnerzy i pracownicy kancelarii pozostają do stałej dyspozycji klienta nie tylko w trakcie obecności w siedzibie kancelarii. Na wszelkie zapytania kierowane do kancelarii staramy się odpowiadać na bieżąco, korzystając zarówno z telefonów, jak i wiadomości elektronicznych.

Wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania obsługi prawnej są pobierane w kserokopiach, które zatrzymywane są w naszych aktach lub są zwracane klientowi po ich wykorzystaniu. Kancelaria przesyła projekty pism pocztą elektroniczną oraz ustosunkowuje się w tym trybie do nadesłanej korespondencji.

Kancelaria prowadzi w pełni skomputeryzowany system informacji o klientach, obejmujący dane o kliencie, jego sprawach i czynnościach dokonanych w ramach obsługi prawnej, co umożliwia natychmiastowe raportowanie i przedstawianie w formie elektronicznej i pisemnej informacji o stanie spraw na każde żądanie klienta.

Każda ze spraw powierzonych kancelarii prowadzona jest w oparciu o ustne i pisemne wskazówki ze strony klienta. Zasadą jest sporządzanie pisemnej odpowiedzi na pytania od klienta za wyjątkiem bieżących porad prawnych udzielanych osobiście w czasie konsultacji w siedzibie klienta lub telefonicznie. Podstawą podjęcia czynności przez kancelarię jest otrzymanie kopii dokumentów źródłowych, dotyczących konkretnej sprawy.

Stała obsługa prawna obejmuje:

  • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • opiniowanie pod względem prawnym umów zawieranych przez klienta,
  • reprezentowanie klienta przy czynnościach mających wywołać skutki prawne na podstawie stosownego pełnomocnictwa;
  • przygotowywanie projektów ugód i innych dokumentów prawnych;
  • udział w rozmowach i negocjacjach z klientami i kontrahentami klienta,
  • podejmowanie niezbędnych działań w celu windykacji należności klienta;
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Obsługa prawna świadczona jest w formie:

  • konsultacji w siedzibie klienta – częstotliwość spotkań uzgadniana indywidualnie,
  • czynności wykonywanych w siedzibie kancelarii– w postaci porad osobistych i telefonicznych oraz kontaktu z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Stała obsługa prawna świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na czas oznaczony lub nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za wypowiedzeniem.