OfertaOur offer

Zakres oferowanej pomocy prawnej dostosowywany jest do potrzeb klienta indywidualnego oraz specyfiki branży, w jakiej funkcjonuje klient profesjonalny (korporacyjny).

Partnerzy i pracownicy kancelarii pozostają do stałej dyspozycji klienta nie tylko w trakcie obecności w siedzibie kancelarii. Na wszelkie zapytania kierowane do kancelarii staramy się odpowiadać na bieżąco, korzystając zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania obsługi prawnej są pobierane w kserokopiach, które zatrzymywane są w naszych aktach lub są zwracane klientowi po ich wykorzystaniu. Oprócz przekazu za pośrednictwem telefaxu, kancelaria przesyła projekty pism pocztą elektroniczną oraz ustosunkowuje się w tym trybie do nadesłanej korespondencji.

Kancelaria prowadzi w pełni skomputeryzowany system informacji o klientach, obejmujący dane o kliencie, jego sprawach i czynnościach dokonanych w ramach obsługi prawnej, co umożliwia natychmiastowe raportowanie i przedstawianie w formie elektronicznej i pisemnej informacji o stanie spraw na każde żądanie klienta.

Każda ze spraw powierzonych kancelarii prowadzona jest w oparciu o ustne i pisemne wskazówki ze strony klienta. Zasadą jest sporządzanie pisemnej odpowiedzi na pytania od klienta za wyjątkiem bieżących porad prawnych udzielanych osobiście w czasie konsultacji w siedzibie klienta lub telefonicznie. Podstawą podjęcia czynności przez kancelarię jest otrzymanie kopii dokumentów źródłowych, dotyczących konkretnej sprawy.

Stała obsługa prawna obejmuje:

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów zawieranych przez klienta,
 • reprezentowanie klienta przy czynnościach mających wywołać skutki prawne na podstawie stosownego pełnomocnictwa;
 • przygotowywanie projektów ugód i innych dokumentów prawnych;
 • udział w rozmowach i negocjacjach z klientami i kontrahentami klienta,
 • podejmowanie niezbędnych działań w celu windykacji należności klienta;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Obsługa prawna świadczona jest w formie:

 • konsultacji w siedzibie klienta – częstotliwość spotkań uzgadniana indywidualnie,
 • czynności wykonywanych w siedzibie kancelarii prawniczej – w postaci porad osobistych i telefonicznych, kontaktu z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu.

Stała obsługa prawna świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na czas oznaczony lub nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za wypowiedzeniem.Scope

The scope of the legal assistance provided by the Legal Practice is adjusted to the specific requirements of individual clients and, in case of a corporate client, to the characteristics of the branch they represent.

The partners and employees working for the Legal Practice are at clients’ constant disposal, and not only at the Legal Practice’s headquarters. You can contact them by fixed-line or mobile phone at any time and you will be provided with full assistance and answers for all urgent enquiries.

All the documents necessary to provide you with best legal assistance possible are first photocopied and stored in the files or returned to you upon the completion of proceedings. Correspondence can be conducted via fax or e-mail.

The client’s data, i.e. personal data or information concerning various cases and details of proceedings, is stored using a computerised system which facilitates providing clients, at their request, with immediate reports (written or via e-mail) at each stage of the proceedings.

Each case is managed in accordance with any written and oral instructions given by the client. It is a general rule that all questions are replied to in writing, with the exception of ad hoc, legal advice provided during consultations at the clients’ offices or by phone. The Legal Practice commences appropriate procedures only upon the receipt of copies of the source materials concerning a particular case.

Constant legal assistance includes:

 • consultations, legal advice and explanations concerning the scope of application of law for each case,
 • consultations concerning the legal aspects for our clients concluding agreements or signing contracts,
 • representing our clients in situations which may have legal consequences, on the basis of a power of attorney,
 • preparing draft agreements and other legal documents,
 • participation in talks and negotiations between clients and their business partners,
 • taking necessary steps in order to recover debts on behalf of a client,
 • acting as a power of attorney in legal proceedings.

Legal services are rendered:

 • in the form of consultations at the clients’ offices – the dates of consultations are set individually for each client,
 • at the Legal Practice’s headquarters – individual legal advice, by phone, fax or e-mail.

Constant legal assistance is provided on the basis of a contract for an unspecified period of time, with the possibility of terminating the agreement in writing with a three-month notice, the effect of such termination not becoming effective before the end of the month it concerns.